Verslag bestuursvergadering 07-02-2017

Beste Aquavivianen,

Afgelopen dinsdag 7 febr. 2017 heeft het bestuur weer een avondje aan het wel en wee van onze vereniging besteed. Aan de orde kwam onder andere het navolgende:

De penningmeester meldt dat de inning van de contributie netjes loopt zoals verwacht na de koerswijziging van de club.

De financiële papierwinkel voor de jaarlijkse ALV is in grote lijnen voor elkaar. De begroting voor 2017 laat nog wel een klein tekort zien (verwachte contributie dekt net niet de toch al minimale uitgaven)

Voor het boekjaar 2018 zal wel een “break-even-point” bereikt worden.  Dit zal o.a. worden gerealiseerd doordat de huur van de stalling van de aanhanger komt te vervallen alsmede door het opzeggen van “I-banc”.

De kascontrole heeft door de perikelen van de afgelopen tijd niet kunnen plaatsvinden. Op de ALV zal dan ook gevraagd worden of 2 leden dit alsnog op zich willen nemen.

Gerard heeft een herberekening gemaakt van de mogelijke verdeling van de kasoverschotten die meer recht doet wedervaren aan de overweging dat de eventuele uitkering in een redelijke verhouding moet staan tot de bijdrage in inleg.

Sinds 13-12-2016 hebben een aantal leden hun lidmaatschap opgezegd. Her betreft Baas, 2x Spijkerman, van de Valk en 3x Feijtes.

De uitnodiging + agenda  voor de ALV zal via de post worden verstuurd de bijbehorende stukken gaan via de mail naar de leden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

vriendelijke groeten,

Henk Treuman